ΆρθραΓενική Συνέλευση ΑΕ: Σύγκληση (άρ. 121 ν. 4548/2018)

28 Μαρτίου, 2024by Stavros Koumentakis

Γενική Συνέλευση ΑΕ: Σύγκληση | Η λειτουργία του ανώτατου οργάνου της ΑΕ, της ΓΣ, διέπεται από συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο νόμος καθορίζει τις προϋποθέσεις και το αρμόδιο όργανο για τη σύγκλησή της. Εδώ θα ασχοληθούμε με το τελευταίο: το αρμόδιο όργανο.

Αποκλειστική Αρμοδιότητα ΔΣ

Ο κανόνας

Αρμόδιο όργανο για τη σύγκληση της ΓΣ εξακολουθεί -και υπό το ισχύον καθεστώς- να είναι, καταρχήν, το ΔΣ. Όταν, όμως, αντί του ΔΣ υπάρχει σύμβουλος-διαχειριστής-σε περίπτωση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης (άρ. 115 §5), εκείνος καθίσταται αρμόδιος για την σύγκληση αυτή. Σημειώνεται, πάντως, πως ο ν. 4548/2018 προβαίνει (σε αντίθεση με το προϊσχύσαν καθεστώς, όπου τούτο συναγόταν απλώς) σε ρητή πρόβλεψη της εν λόγω αρμοδιότητας (άρ. 121 §1 εδ. α΄).

Να σημειωθεί εδώ πως το ΔΣ προβαίνει συλλογικά ως όργανο στη σύγκληση της ΓΣ. Αποκλείεται, σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα ανάθεσης της αρμοδιότητας αυτής σε τρίτα, υποκατάστατα όργανα.

Η αρμοδιότητα για τη σύγκληση της ΓΣ είναι, κατά βάση, αποκλειστική. Υφίστανται, βέβαια, κάποιες περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόμο, που η συγκεκριμένη αρμοδιότητα απονέμεται σε διαφορετικά όργανα.

Το ΔΣ έχει την αρμοδιότητα και εξουσία να συγκαλεί έκτακτη ΓΣ, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (άρ. 119 §2). Προβλέπονται όμως και κάποιες περιπτώσεις που υποχρεούται, από το νόμο, να προβεί σε σύγκλησή της. Υποχρεούται, συγκεκριμένα, να συγκαλεί:

   (α) την τακτική ΓΣ, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (άρ. 119 §1),

   (β) τη ΓΣ με θέμα τη λύση ή μη της ΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται για οικονομικούς λόγους (άρ. 119 §4),

   (γ) την επαναληπτική ΓΣ, όταν δεν έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία (άρ. 130 §2),

   (δ) τη ΓΣ, όταν ασκείται σχετικό δικαίωμα της μειοψηφίας (άρ. 141 §1) ή του ελεγκτή της ΑΕ (άρ. 121 §2),

   (ε) τη ΓΣ, όταν τούτο επιβάλλεται (στην περίπτωση αδυναμίας επίτευξης απαρτίας του ΔΣ) σε περίπτωση που συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων μελών του ΔΣ με την ΑΕ (άρ. 97 §3 εδ. β΄),

   (ε) τη ΓΣ, όποτε τούτο απαιτείται από το καταστατικό,

   (στ) τη ΓΣ, όταν ΑΕ με εισηγμένες μετοχές πρέπει να συγκληθεί υποχρεωτικά για να τηρηθούν οι ειδικότερες επιταγές, που από το νόμο που προβλέπονται για τις εν λόγω ΑΕ.

Οι εξαιρέσεις

Ο νόμος απονέμει την αρμοδιότητα σύγκλησης της ΓΣ περιοριστικά και σε άλλα, εκτός από το ΔΣ, όργανα. Συγκεκριμένα:

Από τους ελεγκτές της ΑΕ

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το ½ του κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει ΓΣ εντός εξαμήνου από τη λήξη της χρήσης. Θέμα της ΓΣ θα αποτελεί η λύση της εταιρείας ή η υιοθέτηση άλλων μέτρων. Στην περίπτωση που δεν προβεί το ΔΣ στην εν λόγω σύγκληση, η συγκεκριμένη υποχρέωση βαρύνει τους ελεγκτές της ΑΕ (άρ. 119 §4).

Από όργανα του Πτωχευτικού Κώδικα

Τη ΓΣ της ΑΕ δικαιούται, επίσης, να συγκαλέσουν όργανα στα οποία απονέμονται εξουσίες του Πτωχευτικού Κώδικα (βλ. σχετικά, Αιτιολογική Έκθεση ν. 4548/2018 επί του άρ. 121). Συγκεκριμένα: εφόσον η ΑΕ έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη ΓΣ μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος πτώχευσης [διαχειριστής αφερεγγυότητας -άρ. 228 νέου ΠτΚ (:ν. 4738/2020)]. Στην περίπτωση που η ΑΕ έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη ΓΣ μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται στο άρ. 39 §1 στοιχ. ι΄ του νέου ΠτΚ (το οποίο αντικατέστησε το άρ. 103 §1 στοιχ. θ΄ του προϊσχύσαντος ΠτΚ, όπου παραπέμπει το άρ. 121 §1 ν. 4548/2018)-ακόμη κι αν αυτό δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Πλέον του προηγούμενου προσώπου, υπό τον νέο ΠτΚ πρέπει να γίνει δεκτό ότι, υπό προϋποθέσεις, τη ΓΣ μπορεί να συγκαλέσει και ο -διορισμένος από το δικαστήριο- ειδικός εντολοδόχος (άρ. 55 ΠτΚ). Τέλος, τη ΓΣ εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα (άρ. 121 §1 εδ. β΄ και γ΄).

Σύγκληση Κατόπιν Αιτήματος Μετόχων Μειοψηφίας Ή Ελεγκτή

Σύγκληση Κατόπιν Αιτήματος Μετόχων Μειοψηφίας

Μεταξύ των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων προβλέπεται και το δικαίωμα σύγκλησης ΓΣ ύστερα από αίτημά της προς τον πρόεδρο του ΔΣ (άρ. 121 §2 σε συνδυασμό με άρ. 141 §1). Το εν λόγω δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται, όμως, σε όλους, ανεξαιρέτως, τους μετόχους. Αναγνωρίζεται σ’ εκείνους, μόνον, που εκπροσωπούν το 1/20, τουλάχιστον, του μετοχικού κεφαλαίου.

Αρμόδιο όργανο για τη σύγκληση της ΓΣ παραμένει, στην περίπτωση αυτή, το ΔΣ. Το τελευταία υποχρεούται να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της ΓΣ σε χρόνο που δεν θα απέχει περισσότερο από 45 ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης των μετόχων στον πρόεδρο του ΔΣ.

Υφίσταται, βέβαια, το ενδεχόμενο να μην εκπληρώσει το ΔΣ την υποχρέωσή του για σύγκληση της ΓΣ μέσα στο εν λόγω 20ήμερο. Οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται, στην περίπτωση αυτή, να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο. Το τελευταίο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάσσει τη διενέργειά της από τους αιτούντες με δαπάνες της εταιρείας. Στην εν λόγω απόφαση, η οποία δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα, ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης της ΓΣ. Επίσης, η ημερήσια διάταξή της.

Σύγκληση Κατόπιν Αιτήματος Ελεγκτή

Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της ΓΣ της ΑΕ έχει και ο ελεγκτής της ΑΕ, με αίτησή του που υποβάλλεται προς τον πρόεδρο του ΔΣ. Στην περίπτωση αυτή ο νόμος υποχρεώνει το ΔΣ να προβεί σε σύγκληση της ΓΣ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης. Στην απόφαση του ΔΣ ορίζονται, υποχρεωτικά, ως θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα, τα οποία περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη αίτηση του ελεγκτή.

Εάν η εν λόγω, δεκαήμερη, προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε ο ελεγκτής μπορεί να ακολουθήσει, αναλογικά, την αμέσως ανωτέρω διαδικασία για την περίπτωση μη σύγκλησης ΓΣ κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας (άρ. 121 §2).

Ακυρωσία Αποφάσεων ΓΣ

Μπορούν, άραγε, οι ως άνω μέτοχοι μειοψηφίας ή ο ελεγκτής της ΑΕ να προχωρήσουν, μόνοι τους, σε δημοσίευση πρόσκλησης της ΓΣ αντί να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο- σύμφωνα και με όσα ο νόμος ορίζει; Συνάγεται ευθέως από τον νόμο (:άρ. 138 §2) πως μια τέτοια πρόσκληση είναι υποστατή. Οι αποφάσεις, ωστόσο, της ΓΣ που θα ακολουθήσει, με βάση τη συγκεκριμένη πρόσκληση, πάσχουν από ακυρωσία (άρ. 137 §1).

 

Τη ΓΣ της ΑΕ τη συγκαλεί, κατά βάση το ΔΣ. Σε κάποιες, όμως, περιπτώσεις η εξουσία αυτή αναγνωρίζεται στους ελεγκτές της ΑΕ ή σε όργανα του Πτωχευτικού Κώδικα. Δικαίωμα, πάντως, να αξιώσουν την σύγκληση της ΑΕ έχουν τόσο οι μέτοχοι μειοψηφίας όσο και οι ελεγκτές της ΑΕ. Η πρόσκληση, πάντως, της ΓΣ της ΑΕ θα μας απασχολήσει σε επόμενη αρθρογραφία μας.

 


Γράφει ο  Σταύρος Κουμεντάκης Managing Partner Koumentakis and Associates Law Firm


 

Σημ.: Το άρθρο Γενική Συνέλευση ΑΕ: Σύγκληση (άρ. 121 ν. 4548/2018) αποτελεί τμήμα ευρύτερης ενότητας αρθρογραφίας της Δικηγορικής μας Εταιρείας για τις ΑΕ. Περισσότερα σχετικά άρθρα μπορείτε να διαβάσετε στις ενότητες «Γενική Συνέλευση ΑΕ» και «Νόμος 4548/2018 Ανώνυμες Εταιρείες». Στις ενότητες αυτές επιχειρούμε την ανάλυση, άρθρο προς άρθρο-με business view, πάντα, προσέγγιση, του νόμου για τις ΑΕ και για τη Γενική Συνέλευση 


Η πληροφόρηση που εμπεριέχεται στο παρόν άρθρο δεν συνιστά (ούτε και έχει σκοπό να αποτελέσει) νομική συμβουλή. Μια τέτοια νομική συμβουλή είναι δυνατό να παρασχεθεί μόνον από αρμόδιο δικηγόρο ο οποίος θα λάβει υπόψη του το σύνολο των δεδομένων που θα του εκθέσετε για την υπόθεσή σας. Διαβάστε περισσότερα περί  Αποποίηση ευθύνης

 

 

 

Stavros Koumentakis

https://koumentakislaw.gr/wp-content/uploads/2020/01/Koumentakis-and-Associates-NewLogo2020-White-Text-Final.png
Λεωφ. Νίκης & Μοργκεντάου 1, 54622 Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 27 80 84

Follow us:

Επικοινωνία

Copyright © Koumentakis Law 2023

Created by Infinity Web