ΆρθραΑσφάλιση των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

1 Νοεμβρίου, 2018by Petros Tarnatoros

Η ασφάλιση των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων:
Η σημασία για την επιχείρηση και ο ρόλος του Νομικού Συμβούλου

Η κάλυψη των κινδύνων που προκύπτουν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη χρήση του διαδικτύου αποτελεί  ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν. Το προϊόν αυτό αναμένεται να παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη τα επόμενα έτη λόγω της διαρκούς εξέλιξης της τεχνολογίας. Η περαιτέρω χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) αποτελούν παράμετροι ανάδειξης της σημασίας του νέου αυτού προϊόντος. Επιπλέον, παράγοντα ενίσχυσής του συνιστά ο πολύ μικρός – αναλογικά με τη χρήση και τη διάδοση των διαδικτυακών υπηρεσιών – αριθμός εταιρειών και επιχειρήσεων που σήμερα διαθέτουν ασφάλιση έναντι της συγκεκριμένης κατηγορίας κινδύνων.

 

Η ανάγκη ασφάλισης των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Έχει γίνει, πλέον, αποδεκτό ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ευρεία χρήση του διαδικτύου διαμορφώνει το έδαφος για την ανάπτυξη παραβατικών συμπεριφορών είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Οι παραβατικές αυτές συμπεριφορές διαπιστώνονται τόσο στο επαγγελματικό πεδίο όσο και στο πλαίσιο της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Μάλιστα, αυξάνονται καθημερινά, καθώς ευνοούνται από τα νομοθετικά κενά που παρουσιάζονται στη ρύθμιση της χρήσης του διαδικτύου. Ευνοούνται, επίσης, και από το χαμηλό ποσοστό ασφάλισης των εταιρικών οντοτήτων που διαθέτει ασφάλιση έναντι των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι σήμερα:

(α) η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ενώ

(β) οικοδομείται ένα αυστηρό νομοθετικό περιβάλλον τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και, ειδικότερα, στην Ελλάδα για τη χρήση του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου και, ειδικότερα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων και των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Κοινή, ωστόσο, διαπίστωση αποτελεί ότι το χάσμα μεταξύ της ηλεκτρονικής πραγματικότητας και των νομοθετικών ρυθμίσεών της επιπλέον κίνδυνο για τις επιχειρήσεις. Η ηλεκτρονική πραγματικότητα μεταβάλλεται, εξελίσσεται και αναπτύσσεται σε γοργούς ρυθμούς, ενώ οι νομοθετικές πρωτοβουλίες επιχειρούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις στον κυβερνοχώρο με καθυστέρηση και συχνά ατελώς.

Συνακόλουθα, δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι η ασφάλιση έναντι των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων αποτελεί, πλέον, αναγκαιότητα.  Η αναγκαιότητα αυτή αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστούν μεγάλους στόχους για κακόβουλες ενέργειες. Αφορά, όμως, και στις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι περισσότερο ευπαθείς σε κακόβουλες ενέργειες και πιο ευάλωτες ως προς την αντιμετώπιση της ζημίας που μπορεί να προκληθεί απ’ αυτές.

 

Η επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού προϊόντος

Σε αυτό το εταιρικό περιβάλλον της διαρκώς αναπτυσσόμενης και μεταβαλλόμενης ηλεκτρονικής πραγματικότητας είναι κρίσιμη η επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού προϊόντος έναντι της συγκεκριμένης κατηγορίας κινδύνων.

Η επιλογή αυτή δε μπορεί πια να λαμβάνει χώρα με γνώμονα το λιγότερο ακριβό ασφάλιστρο. Αντίθετα, η συγκεκριμένη επιλογή οφείλει να συνιστά μέρος μιας ολοκληρωμένης πολιτικής της εταιρικής οντότητας. Η πολιτική αυτή πρέπει να αποσκοπεί συνολικά στην αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών που έχουν να κάνουν με τη χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η μέριμνα δε τόσο για το σχεδιασμό της ολοκληρωμένης εταιρικής αντίδρασης όσο και για την επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού προϊόντος δε μπορεί παρά να αποτελεί αρμοδιότητα του νομικού συμβούλου της εταιρικής οντότητας.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, κάθε επιχείρηση οφείλει να σχεδιάσει την αντίδρασή της ηλεκτρονικές και διαδικτυακές παραβατικές συμπεριφορές και, συνακόλουθα, να επιλέξει το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν, λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενό της, το βαθμό διείσδυσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη λειτουργία της, καθώς και το είδος και το εύρος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά

Διατρέχοντας τα προγράμματα ασφάλισης που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαπιστώνονται μεγάλες διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις ως προς την κάλυψη έναντι των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα:

(α) είτε δεν παρέχουν προγράμματα ασφάλισης για τους κινδύνους αυτούς,

(β) είτε συμπεριλαμβάνουν την κάλυψη έναντι των συγκεκριμένων κινδύνων στην ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως προαιρετική και πρόσθετη κάλυψη της ασφάλισης επιχειρήσεων, χωρίς δηλαδή να παρέχουν εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης,

(γ) είτε έχουν εισαγάγει εξειδικευμένα και καινοτόμα προγράμματα ασφάλισης, τα συνδυάζουν την κάλυψη έναντι των ασφαλιστέων κινδύνων και την παροχή νομικών, τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, απαρτίζοντας ένα ενιαίο πακέτο.-

Επομένως, καθίσταται σαφές ότι, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη χρήση του διαδικτύου, τα εργαλεία υπάρχουν.

Ευθύνη της εταιρικής οντότητας απέναντι στην υπόστασή της, στους εταίρους ή μετόχους της, στο προσωπικό της και τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτήν είναι να επιλέξει τα πιο κατάλληλα εργαλεία. Επιπρόσθετα, υποχρέωση του εταιρικού οργανισμού είναι να ενσωματώσει τα εργαλεία αυτά στο σχεδιασμό αντιμετώπισης των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών. Αντίστοιχα, ευθύνη του δικηγόρου – νομικού συμβούλου της επιχείρησης αποτελεί η αξιολόγηση των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων και η υποβοήθηση της στην επιλογή της βέλτιστης λύσης. Επιπλέον, καθήκον του δικηγόρου – νομικού συμβούλου συνιστά και η μέγιστη δυνατή διασφάλιση της επιχείρησης μέσω του ελέγχου της ασφαλιστικής σύμβασης. Τέλος, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου, το καθήκον του δικηγόρου – νομικού συμβούλου εκτείνεται στη συγκρότηση για λογαριασμό της ασφαλιζόμενης επιχείρησης τεκμηριωμένης αξίωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας.

Πέτρος Ταρνατώρος
Senior Associate

 

Υ.Γ. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στις 27 Οκτωβρίου 2018

 

https://koumentakislaw.gr/wp-content/uploads/2020/01/Koumentakis-and-Associates-NewLogo2020-White-Text-Final.png
Λεωφ. Νίκης & Μοργκεντάου 1, 54622 Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 27 80 84

Follow us:

Επικοινωνία

Copyright © Koumentakis Law 2023

Created by Infinity Web