Εταιρική Διακυβέρνηση: Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη

Εταιρική Διακυβέρνηση: Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη

Εταιρική Διακυβέρνηση (:Corporate Governance) είναι, σε γενικές γραμμές, σύνολο αρχών και κανόνων που (πρέπει να) διέπουν συγκεκριμένες περιοχές της οργάνωσης, της λειτουργίας και της διοίκησης μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Ποια όμως η σχέση τους με την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη;

Α. Η Εταιρική Διακυβέρνηση, η ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και η υποβοήθηση της Ανάπτυξης

1. Τι είναι η «εταιρική διακυβέρνηση» και σε ποιους αναφέρεται;

Ενδεικτικά, στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες (Οκτ. 2013) οι συγκεκριμένοι κανόνες αναφέρονται: (α) στον ρόλο και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) στο μέγεθος και τη σύνθεση του, (γ) στο ρόλο και τις απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, (δ) στα καθήκοντα και τη συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (ε) στην ανάδειξη των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (στ) στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, (ζ) στην αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, (η) στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, (θ) στο επίπεδο και τη διάρθρωση των αμοιβών, (ι) στην επικοινωνία με τους μετόχους και (ια) στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης τελεί υπό την παρακολούθηση και έλεγχο του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης βεβαίως και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς-καθώς αφορά (ιδίως) τις εισηγμένες εταιρείες

2. Η υποχρεωτικότητα (;) των ρυθμίσεων των Κωδίκων Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οι Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα εκτός κι αν κάποιες διατάξεις τους (ή στο σύνολό τους) έχουν περιβληθεί τον τύπο του νόμου. Τέτοιος υπήρξε στην Ελλάδα ο ν. 3016/2002 που αφορά τις εισηγμένες εταιρείες (όπως σήμερα ισχύει με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του) όπως και ο πρόσφατος ν. 4548/2018 που αφορά την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Σ’ αυτόν τον τελευταίο νόμο (όπως εξάλλου και σε τροποποιήσεις του προϊσχύσαντος ν. 2190/1920) έχουν  συμπεριληφθεί σημαντικές διατάξεις που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση.

3. Στόχος και σκοπός της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας

Κατά τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης: «Στόχος είναι να προωθηθούν βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης στο σύνολο του ελληνικού εταιρικού τομέα, με σκοπό την ενίσχυση γενικά της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας». Υπογραμμίζεται μάλιστα πως «σκοπός του Κώδικα είναι να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση με την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών».

Οι αναφορές στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι τυχαίες: Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως δεν θα βρισκόταν επενδυτής να επενδύσει σε μια επιχείρηση που λειτουργεί με τη γνωστή μεθοδολογία των περισσοτέρων οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μια μεθοδολογία στο πλαίσιο της οποίας ο επιχειρηματίας ταυτίζει το ταμείο (και τους τραπεζικούς λογαριασμούς) της επιχείρησης με τα δικά του προσωπικά διαθέσιμα. Την επιχείρηση με το σπίτι του.

Σε ποιο βαθμό είναι άραγε διατεθειμένος ο Έλληνας (μη εισηγμένος) επιχειρηματίας να υποχωρήσει από την αταλάντευτη πρακτική και συνήθειες ετών;

4. Αναγκαιότητα και αξία της Εταιρικής Διακυβέρνησης: Από την θεωρία…

Σχετικά με την αναγκαιότητα και αξία της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχουν γραφτεί πολλά για τις εισηγμένες (και όχι μόνον) εταιρείες. Από τους προλόγους του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες (2013) παρατίθενται αποσπάσματα των θέσεων των, κατά τεκμήριο, αρμοδίων:

«…Η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία ελκυστικού επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε χώρα και η υιοθέτηση του Κώδικα από τις επιχειρήσεις συμβάλλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των δανειστών, στην προσέλκυση εγχώριων και ξένων κεφαλαίων, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων…»  (Ιάκωβος Γεωργάνας, τότε Πρόεδρος της ΕΧΑΕ-για τους παλαιότερους «Πατριάρχης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς»

«…Στο βιβλίο του για τον 21ο αιώνα «The Lexus and the Olive Tree» ο Τόμας Φρήντμαν ζητά να τολμήσουμε να αλλάξουμε. Και συνεχίζει: «αφού αλλάξετε, αλλάξατε και πάλι. Το μήνυμα είναι σαφές: το παιγνίδι της επιβίωσης είναι η διαρκής προσαρμογή…» (Σοφία  Κουνενάκη-Εφραίμογλου, τότε Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης)

«…Η εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, αποδεκτού από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την προβολή των επιχειρήσεων μας…» (Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Χρηματιστηρίου Αξιών.

5. … στην πράξη. Ενδεικτικά: Το πρόγραμμα Roots

Όλοι μιλούν για ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η υποβοήθηση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια. Το Χρηματιστήριο Αθηνών επιδιώκει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω του προγράμματος Roots. Σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC) και με την υποστήριξη του υπουργείου Εξωτερικών, το Χρηματιστήριο Αθηνών ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης ελληνικών μικρομεσαίων εταιρειών σε επενδυτικά κεφάλαια με τους κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές που διαμορφώνονται διεθνώς. Ήδη στις 13.5.2018 έγινε η πρώτη εκδήλωση στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκη με αποδέκτες υφιστάμενες, κι ελπιδοφόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Επιχειρήσεις που εκτιμούν πως διαθέτουν ενδιαφέρουσα επενδυτική πρόταση κι αναζητούν επενδυτές. Οι προτάσεις θα υποστούν μια πρώτη αξιολόγηση με την υποβολή τους. Στη συνέχεια, όσες επιλεγούν, θα υποστηριχθούν πολυεπίπεδα με σκοπό να αποκτήσουν εξοικείωση με τα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Κι ακόμα περισσότερο: Για να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά την επιχειρηματική τους πρόταση σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.

«Η επιτυχία των εταιρειών που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κριθεί από την ικανότητα τους να αντλήσουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την υλοποίηση της επενδυτικής τους πρότασης, πληρώντας τις προϋποθέσεις οργάνωσης, διαφάνειας και καλής εταιρικής διακυβέρνησης υπό τους όρους που ζητούν οι επενδυτές», αναφέρει ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου κ. Σωκράτης Λαζαρίδης.

Νάτη πάλι η εταιρική διακυβέρνηση!

Είναι ξεκάθαρο πλέον:

Χωρίς καλή εταιρική διακυβέρνηση δεν υπάρχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση!

Χωρίς χρηματοδότηση δεν υπάρχει δρόμος για την ανάπτυξη!

Οι επενδυτές δεν δείχνουν οποιοδήποτε ενδιαφέρον!

Τα χρηματιστήρια έχουν ερμητικά κλειστές τις πόρτες τους!

 

Β. Ειδικότερα: Οι Γενικές Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οι Γενικές Αρχές που (πρέπει να) διέπουν την Εταιρική Διακυβέρνηση είναι οι ακόλουθες (αποσπάσματα από τον οικείο Ελληνικό Κώδικα):

Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της εταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική. Θα πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Δ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της εταιρείας, όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της εταιρείας στο βαθμό που δεν προκύπτει σύγκρουση με το εταιρικό συμφέρον. Οι κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του Δ.Σ. (με την έννοια ότι η λήψη σχετικής απόφασης απαιτεί την πρότερη έγκριση του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση ανάγκης, την εκ των νεοτέρων επικύρωση από το Δ.Σ.), θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • την έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της εταιρείας,
 • την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις,
 • την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της εταιρείας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής,
 • τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και την εναρμόνιση των αμοιβών των ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της,
 • τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων,
 • την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του Δ.Σ. ή των κύριων μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του Δ.Σ.), καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων,
 • για το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συμφερόντων,
 • τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας,
 • την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συ- στήματος διοίκησης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και
 • τη διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της εταιρείας.

ΙΙ.Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.

Το μέγεθος και η σύνθεση του Δ.Σ. θα πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το Δ.Σ. θα πρέπει να επιδιώκει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων και να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας. Περαιτέρω, το Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει πολυμορφία ως προς το φύλο καθώς και πολυμορφία δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επιδιώκεται η μέγιστη πολυμορφία, συμπεριλαμβανόμενης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων, στο ΔΣ και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Η σύνθεση αυτή στοχεύει στην καλύ- τερη δυνατή εξυπηρέτηση των εταιρικών στόχων, δεδομένου ότι έτσι αυξάνεται η δεξαμενή ικανοτήτων, εμπειρίας και οπτικής, που η εταιρεία διαθέτει για τις υψηλότερες θέσεις της, καθώς και η ανταγωνιστικότητά της, η παραγωγικότητά της και η καινοτομία της.

III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του προέδρου του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος προΐσταται του Δ.Σ. Θα πρέπει να έχει τις αρμοδιότητες του καθορισμού της ημερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του Δ.Σ., αλλά και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των μελών του Δ.Σ., καθώς και της αποτελεσματικής επικοινωνίας του με όλους τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων.

IV.Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην εταιρεία. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να ενεργούν με ακεραιότητα και προς το συμφέρον της εταιρείας, και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισμού με την εταιρεία και θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δημιουργεί ή φαίνεται να δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέροντα και εκείνα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής θέσεων στο Δ.Σ. ή στη Διοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να συνεισφέρουν την εμπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και προσοχή. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελματικών δεσμεύσεων (ιδιαίτερα συμμετοχές σε Δ.Σ. άλλων εταιρειών) μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως μελών του Δ.Σ. Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να επιδιώκουν να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και των επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται.

V.Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Δ.Σ.

Η ανάδειξη υποψηφίων για το Δ.Σ. θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια. Το Δ.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του καθώς και των ανώτατων διοικητικών στελεχών, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης.

VI.Λειτουργία του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. θα πρέπει να συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη Διοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να αντεπεξέρχεται αποτελεσματικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητές του.

VII. Αξιολόγηση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του καθώς και εκείνη των επιτροπών του.

VIII. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου

 • Το Δ.Σ. θα πρέπει να παρουσιάζει στους μετόχους και το κοινό μια σαφή αξιολόγηση της πραγματικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας, και να διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και την ορθότητα των εταιρικών ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται.
 • Το Δ.Σ. θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Θα πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση θα πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, καθώς και τους ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Το Δ.Σ. μέσω της επιτροπής ελέγχου (εφόσον υπάρχει) θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

IX.Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών

Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή στην εταιρεία, των μελών του Δ.Σ., των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων που προσθέτουν αξία στην εταιρεία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το ύψος των αμοιβών θα πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην εταιρεία. Το Δ.Σ. θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία αμείβει τα στελέχη της, και κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της εταιρείας.

X.Επικοινωνία με τους μετόχους

Το Δ.Σ. θα πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική.

XI.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων

Το Δ.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. θα πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων, τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα των μετόχων μειοψηφίας, των αλλοδαπών μετόχων και όσων διαμένουν σε απομονωμένες περιοχές. Το Δ.Σ. θα πρέπει να αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους με την εταιρεία.

Koumentakis-and-Associates-Stavros-Koumentakis

Σταύρος Κουμεντάκης
Senior Partner

Υ.Γ. Συνοπτική έκδοση του άρθρου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στις 16 Δεκεμβρίου 2018

0

You May Also Like