Άρθρα10+20 απαντήσεις για την εργασία σε επιχειρήσεις που πλήττονται ή έχει ανασταλεί η λειτουργία τους

3 Απριλίου, 2020by Stavros Koumentakis

Κορωνοϊός και Επιχειρήσεις: Κρίσιμες απαντήσεις για τις εργασιακές σχέσεις σε επιχειρήσεις που πλήττονται ή έχει ανασταλεί η λειτουργία τους

Ο κορωνοϊός συνεχίζει να αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια του στη ζωή και την καθημερινότητά μας. Συνεχίζει να επιδρά, καταλυτικά, στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στις εργασιακές τους σχέσεις. Ο νομοθέτης καταβάλλει εντονότατη προσπάθεια να προστατεύσει αμφότερες. Ιδιαίτερη πρόνοια δείχνει για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας (όπως σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναλύσαμε).

Σε πρόσφατη επίσης αρθρογραφία μας (Κορωνοϊός και επιχειρήσεις: Ένας κι ένας δεκάλογοι για την λειτουργία τους και τις εργασιακές τους σχέσεις) επιχειρήσαμε την σύνοψη των βασικών στοιχείων της, πρόσφατης, σχετικής νομοθεσίας. Τα σχετικά όμως (κρίσιμα) νομοθετήματα διαδέχονται, με καταιγιστικούς ρυθμούς, το ένα το άλλο. Απολύτως πρόσφατο παράδειγμα η  υπ’αριθμ. 12998/232 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β/28.3.2020). Επιχειρείται, με αυτήν, η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την υποστήριξη των εργασιακών σχέσεων. Στις  επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους αλλά και σ’ εκείνες που έχουν χαρακτηρισθεί (βάσει ΚΑΔ) ως πληττόμενες.

Με το παρόν επιχειρούμε την αποκωδικοποίησή τους όσον αφορά, ακριβώς, τις εργασιακές σχέσεις.

Στην πρώτη 10άδα ερωτοαπαντήσεων, που ακολουθεί, αναφερόμαστε στις εργασιακές σχέσεις, στις εταιρείες που η δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής.

Στην δεύτερη 10άδα, αναφερόμαστε στις εργασιακές σχέσεις σε εκείνες τις εταιρείες που έχουν χαρακτηριστεί (βάσει ΚΑΔ) ως πληττόμενες.

 

Α. Εργαζόμενοι σε εταιρείες που η δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής

Ερώτημα 1ο: Ποιων επιχειρήσεων τους εργαζόμενους αφορούν τα συγκεκριμένα μέτρα;

Εκείνων των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής

 

Ερώτημα 2ο: (α) Οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων επιχειρήσεων οφείλουν να συνεχίσουν να παρέχουν εργασία; (β) Τι συμβαίνει με τις συμβάσεις εργασίας τους;

(α) ΟΧΙ. Οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν (και δεν μπορούν) να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Η απαγόρευση της λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων θεωρείται ότι συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας.

(β) Οι συμβάσεις εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων τελούν σε αναστολή για όσο χρόνο ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 

Ερώτημα 3ο: Τι συμβαίνει με τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου;

Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν μετά την απαγόρευση της λειτουργίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον χρόνο που υπολείπεται.

 

Ερώτημα 4ο: Τι συμβαίνει με τις άδειες άνευ αποδοχών;

Άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, αίρονται αυτοδικαίως από 28.3.20. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού (800€).

 

Ερώτημα 5ο: Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε μείωση προσωπικού;

ΝΑΙ-Μόνον εφόσον πρόκειται για οικειοθελείς αποχωρήσεις, λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, συνταξιοδοτήσεις κλπ

ΟΧΙ-εφόσον πρόκειται για καταγγελία των συμβάσεων εργασίας (αν, παρά ταύτα, λάβουν χώρα καταγγελίες, είναι άκυρες-άκυρες επίσης είναι και οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18.3.2020 και εφεξής.

 

Ερώτημα 6ο: Τι συμβαίνει με την “Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού”;

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε 800€. Όταν ένας εργαζόμενος έχει περισσότερους εργοδότες, επιλέγει έναν, προκειμένου να γίνει δικαιούχος της. Καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Για την καταβολή της, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν, ηλεκτρονικά (στο Υπουργείο Εργασίας), υπεύθυνες δηλώσεις με συγκεκριμένο περιεχόμενο και στοιχεία. Σε περίπτωση παράλειψης της σχετικής υποχρέωσης από τους υπόχρεους εργοδότες προβλέπονται κυρώσεις. Συγκεκριμένα, κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

 

Ερώτημα 7ο: Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή;

ΝΑΙ – Στους εργαζόμενους των ανωτέρω επιχειρήσεων, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών. Καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Ερώτημα 8ο: Παρέχονται διευκολύνσεις στους συγκεκριμένους εργαζόμενους σχετικά με οφειλές τους προς ασφαλιστικά ταμεία;

ΝΑΙ – Οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς ασφαλιστικά ταμεία  οι οποίες λήγουν την 31.3.2020, παρατείνονται μέχρι 30.6.20 χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

 

Ερώτημα 9ο: Προβλέπεται Παράταση Προθεσμιών Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών;

ΝΑΙ – Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 έως 30.9.2020 και 31.10.2020-αντίστοιχα. Παρατείνεται, για ένα τρίμηνο, η προθεσμία καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31.3.2020. Επίσης, και όλων των επομένων.

 

Ερώτημα 10ο: Παρατείνεται Η Προθεσμία Καταβολής Του Δώρου Πάσχα;

ΝΑΙ – Παρατείνεται μέχρι την 30.6.20. Σε περίπτωση αναστολής της σχέσης εργασίας, το τμήμα του που αναλογεί στον χρόνο της αναστολής βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Β. Εργαζόμενοι σε εταιρείες που η δραστηριότητά τους πλήττεται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα

Ερώτημα 1ο: Ποιων επιχειρήσεων τους εργαζόμενους αφορούν τα συγκεκριμένα μέτρα;

Εκείνων των οποίων επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών πανδημίας, βάσει ΚΑΔ (κύριας και υπό προϋποθέσεις δευτερεύουσας δραστηριότητας) που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Ερώτημα 2ο:  Έχουν την δυνατότητα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους;

ΝΑΙ – Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των κατά την 21.3.2020 εργαζομένων τους για συνεχόμενο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.

 

Ερώτημα 3ο:  Τι συμβαίνει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου;

Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21.3.2020 είναι δυνατό (αλλά όχι υποχρεωτικό) να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας της αναστολής τους, συνεχίζονται για χρόνο ίσο με εκείνον που μεσολαβούσε από την έναρξη της αναστολής μέχρι τη λήξη τους.

 

Ερώτημα 4ο:  Μπορεί να υπάρξει συνδυασμός αναστολής συμβάσεων, ορισμός προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή/και μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις του ίδιου Ομίλου;

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δικαιούνται (και σωρευτικά): (α) να αναστέλλουν τις συμβάσεις κάποιων εργαζομένων, (β) να υπάγουν κάποιους στις ρυθμίσεις του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας (όμως κατ’ελάχιστον το 50% σε αυτήν την περίπτωση) και (γ) να μεταφέρουν κάποιους σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου Ομίλου.

 

Ερώτημα 5ο:  Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε απολύσεις;

ΟΧΙ – Όταν οι ανωτέρω επιχειρήσεις αξιοποιήσουν την ευχέρεια που τους παρέχεται για αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

 

Ερώτημα 6ο:  Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας;

ΝΑΙ – Όταν οι ανωτέρω επιχειρήσεις αξιοποιήσουν την ευχέρεια που τους παρέχεται για αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους. Υποχρεούνται, συγκεκριμένα, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τις ίδιες θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει πως, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), υποχρεούνται να έχουν τους κατά την 21.3.2020 εργαζόμενους (!) με τους ίδιους, μάλιστα, όρους εργασίας (!). Σημειώνεται πως στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνοι που παραιτούνται ή αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης. Δεν συμπεριλαμβάνονται, επίσης, οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

 

Ερώτημα 7ο:  Είναι υποχρεωτική η πλήρης και συνολική εφαρμογή του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας;

ΟΧΙ – Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν σταδιακά (έως 20.4.20 όμως) το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας. Επίσης, να την εφαρμόζουν για διαφορετικό, κάθε φορά, αριθμό εργαζομένων.

 

Ερώτημα 8ο: Τι είναι η αποζημίωση Ειδικού Σκοπού;

Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, λόγω αξιοποίησης σχετικής ευχέρειας από πληττόμενες (βάσει ΚΑΔ) επιχειρήσεις, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€. Οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που επιλέγουν, αποκλειστικά, έναν από τους (τυχόν περισσότερους) εργοδότες τους, προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

 

Ερώτημα 9ο: Ποιο χρονικό διάστημα καλύπτει η αποζημίωση ειδικού σκοπού (800€) και ποιά είναι η διαδικασία καταβολής της;

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.

Οι εργαζόμενοι και οι υπόχρεες επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν, ηλεκτρονικά (στο Υπουργείο Εργασίας), υπεύθυνες δηλώσεις με συγκεκριμένο περιεχόμενο και στοιχεία. Οι εργαζόμενοι από 1.4.20 έως 30.4.20. Οι επιχειρήσεις από 24.3.20 έως 20.4.20.

 

Ερώτημα 10ο: Προβλέπονται Κυρώσεις Για Τις Επιχειρήσεις Που Δεν Θα Ακολουθήσουν Την Προκαθορισμένη Διαδικασία Για Τη Χορήγηση Της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού;

ΝΑΙ – Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται, κατά τα προαναφερθέντα (9ο Ερώτημα), να υποβάλλουν τις εκεί αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις. Η παράλειψη της υποβολής τους, επιφέρει σοβαρές κυρώσεις. Συγκεκριμένα: Οι μη συμμορφούμενες επιχειρήσεις κηρύσσονται έκπτωτες από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

 

Ερώτημα 11ο: Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή;

ΝΑΙ – Στους εργαζόμενους των ανωτέρω επιχειρήσεων, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών. Καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Ερώτημα 12ο: Παρατείνονται Οι Προθεσμίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών;

ΝΑΙ-Υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα επιλέξουν την αναστολή κάποιων συμβάσεων εργασίας τους:

(α) Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 έως 30.9.2020 και 31.10.2020-αντίστοιχα και

(β) Παρατείνεται, για ένα τρίμηνο, η προθεσμία καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31.3.2020. Επίσης, και όλων των επομένων.

 

Ερώτημα 13ο: Παρατείνεται Η Προθεσμία Καταβολής Του Δώρου Πάσχα;

ΝΑΙ-Παρατείνεται μέχρι την 30.6.20. Σε περίπτωση αναστολής της σχέσης εργασίας, το τμήμα του που αναλογεί στον χρόνο της αναστολής βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Ερώτημα 14ο: Οι ανωτέρω επιχειρήσεις δικαιούνται τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις  ακόμα κι όταν δεν ασκήσουν το δικαίωμα αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους;

ΝΑΙ – Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις- εργοδότες δικαιούνται να κάνουν (ή και να μην κάνουν) χρήση του μέτρου αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που επιλέξουν να μην υιοθετήσουν το συγκεκριμένο μέτρο, υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

 

Ερώτημα 15ο: Παρέχονται διευκολύνσεις στους συγκεκριμένους εργαζόμενους σχετικά με οφειλές τους προς ασφαλιστικά ταμεία;

ΝΑΙ – Οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς ασφαλιστικά ταμεία  οι οποίες λήγουν την 31.3.2020, παρατείνονται μέχρι 30.6.20 χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

 

Ερώτημα 16ο: Οι εργαζόμενοι με τηλεργασία δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού

ΟΧΙ – Εργαζόμενοι με τηλεργασία (μια πολύτιμη, ιδίως τώρα, μορφή εξαρτημένης εργασίας, την οποία αναλύσαμε σε προηγούμενη αρθρογραφία) στις ανωτέρω επιχειρήσεις δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

 

Ερώτημα 17ο: Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δικαιούνται να καταβάλλουν επιπρόσθετα χρήματα στους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού;

ΝΑΙ – Οι συγκεκριμένες, πληττόμενες, επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν στους, δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εργαζόμενούς τους, επιπλέον (αυτής) ποσό. Το ποσό αυτό συνιστά οικειοθελή παροχή («εξ ελευθεριότητας»). Μπορεί να ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο,  στο ποσό των μικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον αυτό ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη.

 

Ερώτημα 18ο: Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δικαιούνται να απασχολήσουν εργαζόμενούς τους για τους οποίους επέλεξαν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους;

ΝΑΙ – Οι προαναφερθείσες-πληττόμενες επιχειρήσεις δικαιούνται να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή (και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού). Η παροχή εργασίας λαμβάνει χώρα -κατόπιν συμφωνίας με τον εργαζόμενο- αποκλειστικά με τηλεργασία. Αφορά, αποκλειστικά επίσης, πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Δηλώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.

Σημαντικό: Προκειμένου να μην υπάρξει καταστρατήγηση του μέτρου προβλέπεται πως: (α) το συγκεκριμένο μέτρο «μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο σε ποσοστό 10%, κατ’ ανώτατο όριο, επί των εργαζομένων της επιχείρησης των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή» και (β) πριν την έναρξη της συγκεκριμένης τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να κάνει τη σχετική δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ.

Στον συγκεκριμένο (τηλε)εργαζόμενο οφείλονται αμοιβές αναλογικά, με βάση τις μικτές αποδοχές. Το ποσό των καταβλητέων αποδοχών έχει ως ανώτατο όριο το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία του μετά την αφαίρεση του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον αυτό ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη.

 

Ερώτημα 19ο: Ποια τα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε ατομικές επιχειρήσεις, επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες και ελεύθερους επαγγελματίες-επιτηδευματίες;

(α) Εργαζόμενοι τους οποίους αφορά

Τους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία σε ατομικές επιχειρήσεις, τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και τους ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους).

(β) Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€), εφόσον τεθούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας από τους ανωτέρω (πληττόμενους με βάση ΚΑΔ) εργοδότες τους. Η συγκεκριμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι (επίσης) ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

 (γ) Διαδικασία

Η διαδικασία απόληψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€) και οι λοιπές προβλέψεις είναι αυτές που ανωτέρω (12ο Ερώτημα) αναφέρονται.

 

Ερώτημα 20ο: Υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού;

(α) Εργαζόμενοι τους οποίους αφορά

Είναι οι (πρώην) εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις:

(i) των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με απόφαση δημόσιας αρχής ή εναλλακτικά,

(ii) οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί, βάσει ΚΑΔ,  ως πληττόμενες. Για να καταστούν όμως δικαιούχοι οι συγκεκριμένοι (πρώην) εργαζόμενοι θα πρέπει, επιπρόσθετα, η σύμβαση εργασίας τους να έχει λυθεί από 1.3.2020 έως και 20.3.2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, εφόσον, όμως, δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

 (β) Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€). Η συγκεκριμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι (επίσης) ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

 (γ) Διαδικασία

Η διαδικασία απόληψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€) και οι λοιπές προβλέψεις είναι αυτές που ανωτέρω (Ερωτήματα Α.9 και Β.12 ) αναφέρονται.

 

Η ανωτέρω ΚΥΑ εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση απολύτως πρόσφατης, νομοθεσίας. Κεντρική στόχευσή της αποτελεί η υποβοήθηση της επιβίωσης των επιχειρήσεων. Η ανάσχεση απολύσεων και  η διάσωση πολύτιμων θέσεων εργασίας.

Τα (νομοθετικά) κενά δεν καλύπτονται στο σύνολό τους.

Ούτε οι ασάφειες.

Ούτε οι προβληματισμοί εκείνων που καλούνται να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν κρίσιμα νομοθετικά κείμενα.

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ, εντούτοις, αποτελεί ένα, ακόμα, σημαντικό εργαλείο στον αγώνα για την επιβίωση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Ένα σημαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει στην ταχύτερη μετάβαση στην «επόμενη», ευελπιστούμε ηλιόλουστη, μέρα…

stavros-koumentakis

Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner

 

Η πληροφόρηση που εμπεριέχεται στο παρόν άρθρο δεν συνιστά (ούτε και έχει σκοπό να αποτελέσει) νομική συμβουλή. Μια τέτοια νομική συμβουλή είναι δυνατό να παρασχεθεί μόνον από αρμόδιο δικηγόρο ο οποίος θα λάβει υπόψη του το σύνολο των δεδομένων που θα του εκθέσετε για την υπόθεσή σας. Αναλυτικά.

Stavros Koumentakis

https://koumentakislaw.gr/wp-content/uploads/2020/01/Koumentakis-and-Associates-NewLogo2020-White-Text-Final.png
Λεωφ. Νίκης & Μοργκεντάου 1, 54622 Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 27 80 84

Follow us:

Επικοινωνία

Copyright © Koumentakis Law 2023

Created by Infinity Web