Ημέρα: 29 Οκτωβρίου 2022

Προσεγγίσαμε, ήδη, τους εκδιδόμενους από την ΑΕ τίτλους-ως μέσο της (εξωτερικής) χρηματοδότησής της. Επισημάναμε, επίσης, ότι ο σχετικός κατάλογος είναι, καταρχήν, περιοριστικός (:«numerus clausus»). Μεταξύ των εκδιδόμενων τίτλων και οι Ομολογίες, στο πλαίσιο εκδιδόμενου Ομολογιακού δανείου-για το οποίο το παρόν. Ομολογιακό Δάνειο και Ομολογίες Το ομολογιακό δάνειο Το ομολογιακό δάνειο (αρ. 59 έως 74 ν. […]Continue reading

0