ΆρθραΨηφιακή Κάρτα εργασίας & Καταχώριση Μεταβολών Χρόνου Εργασίας

2 Φεβρουαρίου, 2024by Stavros Koumentakis

Με την έκδοση της (πολυαναμενόμενης-υπ΄ αριθμ. 113169/28.12.2023 ΥΑ/ΦΕΚ Β΄ 7421/28.12.2023) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, σημαντικά θέματα αναφορικά με την Ψηφιακή Κάρτα εργασίας & Καταχώριση Μεταβολών Χρόνου Εργασίας. Η εν λόγω ΥΑ αναμενόταν, εξάλλου, να τροποποιήσει τα ισχύοντα σχετικά με τους όρους ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ. Αναμορφώνει, πράγματι (:Μέρος Γ’), το αναβαθμισμένο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ˙ με σκοπό (και) την προσαρμογή του στις προβλέψεις του πρόσφατου εργασιακού νόμου (νόμος 5053/2023). Περιλαμβάνεται, μεταξύ των αναμορφώσεων που διενεργεί, η δυνατότητα επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης μεταβολών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών. Περί αυτών, το παρόν!

Ψηφιακή Κάρτα εργασίας: Η Πρόβλεψη Του Νόμου άρ. 22 §1 ν. 5053/2023

Ο νόμος (:άρ. 22 §1 ν. 5053/2023) προέβη, ήδη, σε μια ιδιαίτερης βαρύτητας πρόβλεψη για τους εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τους εργαζομένους τους με εξαρτημένη εργασία. Δικαιούνται, κατά τούτο, οι εν λόγω εργοδότες να μην καταχωρίζουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Σημαντικό πρόστιμο, πάντως, απειλείται για τον εργοδότη στην περίπτωση που διενεργείται μεταβολή του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση από τον εργαζόμενο και αυτή δεν ταυτοποιείται από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Το ύψος του προστίμου αυτού ανέρχεται στο ποσό των 10.500€(!) ανά εργαζόμενο, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας του οποίου δεν είναι δυνατή η προαναφερόμενη ταυτοποίηση.

Ο Σκοπός Της Ρύθμισης

Η ως άνω ρύθμιση (:σύμφωνα με την Αιτ. Έκθεση του ν. 5053/2023 επί του άρθρου 22) αναμένεται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του διοικητικού βάρους, το οποίο επωμίζεται συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων. Εκείνες, συγκεκριμένα, που καταχωρίζουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή της υπερωριακής απασχόλησης. Και, ταυτόχρονα, εφαρμόζουν το ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Άλλωστε, όπως σημειώνεται σε αυτή, με τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας αποδεικνύονται σε πραγματικό χρόνο η έναρξη και η λήξη του χρόνου εργασίας, καθώς και η νόμιμη υπέρβαση του δηλωθέντος ωραρίου (υπερωρία).

Οι Προβληματισμοί

Το περιεχόμενο της παραπάνω νομοθετικής πρόβλεψης δημιουργούσε συγκεκριμένους προβληματισμούς.

  • Ο πρώτος αφορούσε (και εξακολουθεί να αφορά) το ύψος του προστίμου που απειλείται για την περίπτωση της μη ταυτοποίησης τυχόν μεταβολών του χρόνου εργασίας με τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας συγκεκριμένου εργαζομένου. Το πρόστιμο των 10.500€ κρίνεται, αδικαιολόγητα υψηλό-πολύ περισσότερο αν λάβουμε υπόψη μας πως ισούται με το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία.
  • Ο δεύτερος αφορούσε ζητήματα διαδικαστικά. Συγκεκριμένα, ήταν αναγκαίο να διευκρινισθεί ο τρόπος διαπίστωσης της τυχόν μη ταυτοποίησης της σήμανσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων, δεδομένης της μη υποχρέωσης προαναγγελίας των σχετικών μεταβολών.

Όπως, όμως, προβλεπόταν στη σχετική ρύθμιση του άρθρου 21 ν. 5053, η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται, αλλά και η διαδικασία ελέγχου και επιβολής του προστίμου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή αυτής, επρόκειτο να καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι Απαντήσεις Της ΥΑ: Η Διάκριση Των Συστημάτων

Απαντήσεις στους διαδικαστικής φύσεως προβληματισμούς ήρθε να δώσει η ανωτέρω ΥΑ. Η συγκεκριμένη ΥΑ προχωρά σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάκριση των συστημάτων καταχώρισης μεταβολών του χρόνου εργασίας: Το προαναγγελτικό και το απολογιστικό σύστημα. Η πρόβλεψη, μάλιστα, για το απολογιστικό σύστημα καθιστά απτή τη διαδικασία εφαρμογής της πρόβλεψης του προαναφερόμενου άρθρου 22 ν. 5053/2023.

Τα Δύο Συστήματα

Όπως, συγκεκριμένα, προβλέπεται στην ως άνω ΥΑ (άρθρο πρώτο), στις δηλώσεις που υποβάλλονται ψηφιακά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ανήκουν – μεταξύ πολλών άλλων -: (α) η ψηφιακή δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών και (β) η ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών. Ο εργοδότης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε από τα δύο συστήματα καταχώρισης.

Σε περίπτωση επιλογής του προαναγγελτικού συστήματος, ο εργοδότης θα υποχρεούται να προβαίνει σε καταχώριση των μεταβολών του χρόνου εργασίας πριν την πραγματοποίησή τους. Αντίθετα, σε περίπτωση επιλογής του απολογιστικού, θα προβαίνει στην εν λόγω καταχώριση μετά την πραγματοποίηση των μεταβολών.

Οι εργοδότες δικαιούνται (βεβαίως και υποχρεούνται) να επιλέξουν μεταξύ των δύο συστημάτων σε συγκεκριμένη, όμως, προθεσμία. Οι βασικές παράμετροι της ρύθμισης:

  • Αφορά (:υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής): Εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
  • Προθεσμία επιλογής: Έως και την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς.
  • Περιεχόμενο επιλογής: Οι προαναφερθέντες εργοδότες υποχρεούνται μέσα στη συγκεκριμένη, αμέσως ανωτέρω, προθεσμία να δηλώνουν στην «Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών», για το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο, μάλιστα, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μήνα, αν θα καταχωρίζουν τις μεταβολές του χρόνου εργασίας:
    (α) εκ των προτέρων – και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης τους ή
    (β) απολογιστικά – μετά την πραγματοποίησή τους, κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο (:άρ. 22 ν. 5053/2023).
…Ιδίως Ως Προς Το Απολογιστικό Σύστημα

Όπως, περαιτέρω, προβλέπεται για το απολογιστικό σύστημα, οι εργοδότες, οι οποίοι επιλέγουν να καταχωρίζουν απολογιστικά, για τους εργαζομένους τους, τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών, υποχρεούνται να προβούν στη σχετική δήλωση/καταχώριση και πάλι εντός συγκεκριμένης προθεσμίας: συγκεκριμένα, έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους.
Τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία, τα οποία θα καταχωρίζονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, θα διασταυρώνονται με τις αντίστοιχες σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας και θα τελούν υπό τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ψηφιακή Κάρτα εργασίας & Καταχώριση Μεταβολών Χρόνου Εργασίας | Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της ως άνω ΥΑ, ως προς τις ρυθμίσεις σχετικά με το προαναγγελτικό και απολογιστικό σύστημα καταχώρισης των μεταβολών του χρόνου εργασίας ξεκινά από την 1η Μαρτίου 2024.

Η πρόσφατη, κατά τα άνω, ΥΑ έρχεται με ενάργεια να αντιμετωπίσει διαδικαστικής φύσεως προβληματισμούς που δημιουργούνται από την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (άρ. 22, ν. 5053/23). Το πρόβλημα όμως παραμένει: αν σε κάποια επιχείρηση εντοπισθούν αποκλίσεις στις δηλώσεις του χρόνου εργασίας από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας συγκεκριμένου εργαζομένου, το ύψος του επαπειλούμενου προστίμου είναι αδικαιολόγητα και εξόφθαλμα υψηλό. Δε μοιάζει καθόλου λογικό να επιβάλλεται, στην περίπτωση αυτή, πρόστιμο 10.500€ όσο, δηλαδή και στην περίπτωση που μια επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενο με την εργασία του, συνολικά, αδήλωτη. Ως δικηγόροι οφείλουμε να επικαλεστούμε την (ελλείπουσα) αναλογικότητα. Ως εχέφρονες τη λογική! Προσβλέπουμε, κατά τούτο, στην επόμενη, διορθωτική, νομοθετική ρύθμιση.

 


Γράφει ο  Σταύρος Κουμεντάκης Managing Partner Koumentakis and Associates Law Firm


 

ΥΓ. Η πληροφόρηση που εμπεριέχεται στο παρόν άρθρο δεν συνιστά (ούτε και έχει σκοπό να αποτελέσει) νομική συμβουλή. Μια τέτοια νομική συμβουλή είναι δυνατό να παρασχεθεί μόνον από αρμόδιο δικηγόρο ο οποίος θα λάβει υπόψη του το σύνολο των δεδομένων που θα του εκθέσετε για την υπόθεσή σας. Διαβάστε περισσότερα περί  Αποποίηση ευθύνης

Stavros Koumentakis

https://koumentakislaw.gr/wp-content/uploads/2020/01/Koumentakis-and-Associates-NewLogo2020-White-Text-Final.png
Λεωφ. Νίκης & Μοργκεντάου 1, 54622 Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 27 80 84

Follow us:

Επικοινωνία

Copyright © Koumentakis Law 2023

Created by Infinity Web